آموزش تابلو ها بایگانی - نمونه سوال آیین نامه ( رایگان )

آشنایی با تابلو دور زدن ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آشنایی با تابلو دور زدن ممنوع

دور زدن ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. رانندگان پس از مشاهده این نشان نباید دور بزنند. این نشان در ایران و بسیاری دیگر از کشورها رایج است. در تابلوهای بازدارنده یا انتظامی، برخی موارد یک خط قرمز وجود دارد، وجود این خط کج در نشان، تاکید ممنوعیت عمل را نشان می‌دهد.

آزمون آنلاین آیین نامه رایگان

آشنایی با تابلو عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه حمل بار خطرناک ممنوع

 

آشنایی با تابلو عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. رانندگان به ویژه رانندگان تریلر و کامیون نمی‌بایست در مسیرهایی که این تابلو نصب شده‌است، حامل محموله‌های خطرناک باشند. محموله های خطرناک میتواند مواد رادیو اکتیو، محصولات شیمایی مواد سوختی و دارویی و … باشد.

 

آشنایی با تابلو عبور پیاده ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه عبور پیاده ممنوع

 

آشنایی با تابلو عبور پیاده ممنوع

عبور پیاده ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. افراد پیاده در مسیرهایی که این نشان است نباید عبور و مرور کنند. این تابلو معمولا در کنار بزرگرا ها آزاد راه ها و مسیر هایی که به خودرو ها امکان عبور با سرعت بالا را می دهد نصب می شود. این نشان در ایران و سایر نقاط دنیارایج است رایج است.

 

 

آشنایی با تابلو عبور خودرو با یدک ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه خودرو با یدک ممنوع

 

آشنایی با تابلو عبور خودرو با یدک ممنوع

عبور خودرو با یدک ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. رانندگان خودرو در مسیرهایی که این نشان است نباید به خودرو خود یدک وصل کنند. این نشان در ایران و سایر نقاط جهان رایج است.

 

آشنایی با تابلو عبور کامیون یدک دار ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه عبور کامیون با یدک ممنوع

 

آشنایی با تابلو عبور کامیون یدک دار ممنوع

عبور کامیون یدک دار ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. رانندگان کامیون در مسیرهایی که این نشان است نباید به کامیون خود یدک وصل کنند. این نشان در ایران نیز رایج است.

آشنایی با تابلو عبور کامیون ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه عبور کامیون ممنوع

 

آشنایی با تابلو عبور کامیون ممنوع

عبور کامیون ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. رانندگان کامیون در مسیرهایی که این نشان است نباید تردد کنند. این نشان در ایران و سایر نقاط جهان رایج است.

آشنایی با تابلو عبور دوچرخه ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه عبور دوچرخه ممنوع

 

آشنایی با تابلو عبور دوچرخه ممنوع

عبور دوچرخه ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. دوچرخه‌سواران در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیداً خودداری کند. این تابلو در سایر نقاط جهان نیز رایج است.

 

 

آشنایی با تابلو عبور موتورسوار ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

آشنایی با تابلو عبور موتورسوار ممنوع

عبور موتور سیکلت ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. اگر شما راننده یک موتورسیکلت هستید در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیداً خودداری کند. این تابلو عموما در ورودی تونل‌ها و پل‌های مخصوص گذر وسایل نقلیه موتوری دیده می‌شود.

آشنایی با تابلو عبور سواری ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

آشنایی با تابلو عبور سواری ممنوع

تابول عبور سواری ممنوع جزء تابلو های انتظامی یا بازدارنده راهنمایی و رانندگی است. اگر شما راننده خودرو سورای هستید در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیداً خودداری کنید. این تابلو جزو تابلوهایی است که رانندگان زیاد دچار اشتباه شده و جریمه می شوند.

آشنایی با تابلو ورود از هر دو طرف ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

آشنایی با تابلو ورود از هر دو طرف ممنوع

ورود از هر دو طرف ممنوع جزء نشان‌های مهم بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. اگر شما این علامت را مشاهده کردید باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیدا” خودداری نمایید.

همچنین راننده بایستی این موضوع را به خاطر بسپرد که از سوی دیگر خیابان نیز نمی توان وارد گردید. کاربرد این نشان برای مواقعی است که پلیس راهنمایی و رانندگی تردد کامل دو سویه در یک خیابان را کاملا” ممنوع کرده است.