آموزش تابلو ها بایگانی - صفحه 2 از 2 - نمونه سوال آیین نامه ( رایگان )

آشنایی با تابلو ورود ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

 

آشنایی با تابلو ورود ممنوع

تابلو ورود ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیدا” خودداری کند. این نشان معمولا در ابتدای خیابان یا کوچه هایی که ورود به آنها ممنوع است نصب میشود.

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

 

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت باید دقت کند که حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است و شما باید به او اجازه عبور بدهید. 

ماده ۱۳۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی
حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها و میدانهایی که هیچگونه علامت  و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد به ترتیب زیر است:
۱-در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر درحرکتند  بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله ایست  که به سمت راست گردش می‌کند.
۲-هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض  برسند حق تقدم عبور باوسیله نقلیه ایست که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
۳-هنگام ورود به میدانها حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که در درون میدان در حال حرکت است.
۴-در سه راه‌ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که بطور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است  از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با شما

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

 

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با شما

حق تقدم عبور با شما جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. این تابلو بدین معناست که حق تقدم عبور با شماست و راننده مقابل باید به شما اجازه عبور بدهد.

ماده ۱۳۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی
حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها و میدانهایی که هیچگونه علامت  و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد به ترتیب زیر است:
۱-در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر درحرکتند  بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله ایست  که به سمت راست گردش می‌کند.
۲-هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض  برسند حق تقدم عبور باوسیله نقلیه ایست که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
۳-هنگام ورود به میدانها حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که در درون میدان در حال حرکت است.
۴-در سه راه‌ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که بطور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است  از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

 

تابلو پایان خیابان اصلی

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه عبور پایان خیابان اصلی

تابلو پایان خیابان اصلی جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت باید خود را برای به پایان رسیدن خیابان اصلی آماده کند. این نشان در سایر نقاط جهان نیز رایج است.

تابلو خیابان اصلی

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه عبور خیابان اصلی

تابلو خیابان اصلی جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت باید خود را برای وارد شدن به خیابان اصلی آماده کند. این نشان در سایر نقاط جهان نیز رایج است.

تابلو رعایت حق تقدم

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها | نظری ثبت نشده

270px-Italian_traffic_signs_-_dare_precedenza.svg

تابلو رعایت حق تقدم جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت بایستی حق تقدم را رعایت کند. این تابلو معمولاً” در تقاطع‌های فرعی به اصلی مشاهده می‌گردد.

آشنایی با تابلو ایست

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه تابلو ایست

آشنایی با تابلو ایست

نشان ایست یکی ازمهمترین نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی در سراسر دنیاست. این تابلو معمولاً در محل تقاطع هایی با ترافیک نرمال که نیاز به نصب چراغ راهنمایی و رانندگی نیست استفاده می شود. معمولاً خطی از پای تابلو ایست روی زمین کشیده می شود که به آن خط ایست گفته می شود. راننده هنگام مشاهده این تابلو باید قبل از خط ایست بایستد تا خودرویی که زودتر به تقاطع یا چهار راه رسیده حرکت کند و سپس به حرکت خود ادامه دهد. به عبارتی دیگر به هنگام مشاهده ی این تابلو حق تقدم با راننده ای است که زودتر به چهار راه رسیده یا نشان ایست بر سر راه او نیست. این نشان در امریکای شمالی بسیار رایج است به طوری که در محل تقاطع تمامی کوچه ها میتوان آن را مشاهده کرد. حداقل ایست به هنگام مشاهده ی این تابلو در امریکا ۳ ثانیه است، سپس راننده با کسب اطمینان از وسایل نقلیه و افراد پیاده ی پیرامون خود به حرکت خود ادامه می دهد.